МАСРИ планира както съществена модернизация на съществуващи уникални ресурси и оборудване, така и създаване на нови съоръжения. МАСРИ се състои от четири модула:

 • Научноизследователски флот;
 • Национална Оперативна Морска Обзервационна Система – НОМОС;
 • Център за данни и информация;
 • Изследователски лабораторен комплекс.

Всеки модул представлява функционално обособена част от научната инфраструктура, състояща се от физически разпределени компоненти, разположени в различни научни организации, в рамките на гр. Варна. 

МАСРИ представлява голямо мащабна, интердисциплинарна, мултифункционална (физика, химия, биология, геология, аквакултури, медицина, енергия, подводни и океански технологии) морска научноизследователска инфраструктура с голямо научно значение и ще осигури уникални съоръжения (включително бази данни и компютърна мрежа), които ще бъдат широко достъпни на национално, регионално и международно ниво за мултидисциплинарни морски изследвания.

Кратко описание на модулите на МАСРИ

Научноизследователски флот

Научноизследователскят флот е изключително важна част он научната инфраструктура МАСРИ. Научноизследователските кораби са предназначени да осигуряват достъп до изследваната среда – морето и предоставят работна платформа за провеждане на изследванията. Флотът на МАСРИ има четири компонента.

Национална Оперативна Морска Обзервационна Система – НОМОС

НОМОС е система от системи за оперативни insitu измервания на параметрите на морската среда в реално време. Тя е проектирана да осигурява информация за състоянието на морската околна среда и прилежащата атмосфера, за нуждите на морските изследвания, моделирането и прогнозирането на процесите в морето и на морската индустрия. Включва няколко компонента:

 • Бул-АРГО – система от профилиращи дрейфащи сонди за измерване на профила на характеристиките на морската вода до 2000 метра дълбочина. Тя е част от Европейската инфраструктура Euro-ARGO. – Предвижда се модернизация.
 • Система за наблюдения на вълнение и течения – Част от Европейската изследователска инфраструктура JERICO. Планира се изграждане.
 • Национална система за наблюдение на морското ниво – Част от Европейската изследователска инфраструктура JERICO. Планира се модернизация.
 • Мрежа от закотвени буеве – Част от Европейската изследователска инфраструктура JERICO. Планира се модернизация.
 • Крайбрежни изследователски бази – изследователски комплекси за морски брегови изследвания и мониторинг. Част от Европейската изследователска инфраструктура JERICO. Планира се модернизация.
 • Лаборатория за метрологичен контрол – осигурява точността на измерванията, чрез метрологична проверка на използваните сензори. Част от Европейската изследователска инфраструктура JERICO. Планира се изграждане.

Център за данни и информация

Осигурява компютърни и комуникационни ресурси за събиране, качествен контрол и надеждно съхраняване на данни и информация, както и изчислителни ресурси за моделиране, прогнозиране и симулации. Включва три компонента:

 • Национален център за океанографски данни и информация – BGODC – Осигурява централизирано национално съхранение, обработка и представяне на океанографски данни. Осигурява национален и международен обмен на океанографски данни. Част от европейската научноизследователска инфраструктура SeaDataNet – Предвидена модернизация.
 • Високо производително съоръжение за изчислителни симулации – осигурява мощни изчислителни ресурси на членовете на консорциума при решаване на сложни проблеми в компютърната математика, хидродинамиката, моделирането, прогнозирането и морските информационни технологии. – Планиран за изграждане.
 • Високоскоростна комуникационна среда – осигурява високоскоростна комуникационна среда между компонентите и модулите на научната инфраструктура, като по този начин осигурява нейната съгласуваност и виртуална свързаност по отношение на физическото разпределение. – Планира се изграждане.,

Изследователски лабораторен комплекс

Изследователският лабораторен комплекс е клъстер от лаборатории за химически, биологически и геоложки анализи и за изследвания в областта на морската медицина, както и лаборатории за морски ресурсни и технологични изследвания. Комплексът включва следните компоненти:

Някои от лабораториите съществуват и предстои да бъдат съществено надградени, а други да бъдат създадени.