Система за наблюдения на вълнение и течения

Вълнението и теченията в морето са фактори, които са от съществена важност при изпълнението на всички морски дейности. Изграждането на система за наблюдението им ще осигури както данни за нуждите на научните изследвания така и информация, необходима за безопасното провеждане на морските дейности.

Предвижда се изграждането на система от високочестотни радари за измерване на морското вълнение и морските течения, комбинирана с In-situ сензори за калибриране. Системата ще осигурява данни за морското вълнение и повърхностните морските течения в крайбрежната зона. Освен за нуждите на научните изследвания, системата ще предлага данни и продукти за нуждите на корабоплаването, туризма и други морски дейности.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.