Лаборатория за изследване на конвертори на възобновяема морска енергия

В ЦХА-БАН е изграден лабораторен комплекс за хидродинамични изследвания и моделни изпитания на кораби и морски съоръжения, който се състои от:

 • дълбоководен буксировъчен басейн 200х16х6.5 м, максимална скорост на буксиране 6 м/с, възможност за генериране на вълнение до 0.4 м височина на вълната, дължина на използваните модели до 12 м
 • плитководен буксировъчен басейн 200х16х1.5 м
 • маневрено-мореходен басейн 60х40х2.5 м, възможност за генериране на вълнение до 0.2 м височина на вълната, дължина на използваните модели до 4 м, автономно задвижване, ултразвукова регистрация на траекторията
 • кавитационна тръба със сменяеми работни участъци:
  – Участък № 1: 2.6х0.6х0.6 м, максимална скорост на потока 14 м/с
  – Участък № 2: 6.0х1.4х0.7 м, максимална скорост на потока 5 м/с
 • аеродинамична тръба с елиптично сечение на работния участък 0.8х0.8х0.5 м, максимална скорост на потока 66 м/с

Комплексът е предназначен за провеждане на буксировъчни изпитания и пропулсивни изпитания на дълбока и плитка вода, изпитания на корабни движители, маневрени изпитания, мореходни изпитания, кавитационни изпитания, моделни изпитания на възобновяеми енергийни източници и на енергоспестяващи средства, аеродинамични изпитания на корабни и други конструкции, проектиране и изработване на експериментални модели на кораби, корабни винтове и плаващи съоръжения, изчисления по теория на кораба, анализ на инциденти на море, бордови компютърни системи, приложения на изчислителната хидродинамика, компютърно моделиране и симулации на морски обекти и операции.

Целта е разширяване на капацитета на Центъра по хидро- и аеродинамика и на цялостната инфраструктура за морски изследвания за отразяване на новостите в морските науки и технологии, свързани с екологията, климатичните промени, развитието на националната индустрия и общоевропейския син растеж.
Ново изражданата лаборатория ще включва две основни съоръжения:

 1. Вълнови канал за моделиране на обекти и процеси в бреговата зона, в т.ч. крайбрежни конвертори на морска енергия, брегозащитни съоръжения и др. Каналът ще има размери на работния участък 45х1.5х1.0 м и ще бъде обзаведен със системи за генериране на вълни и на течения.

Ще бъде използван от проектанти и собственици на енергийни паркове за изследване ефективността на преобразувателите на морска енергия (от вълнение, течения, вятър, температурни и соленостни градиенти и хибридни конструкции), а така също от проектанти и строители на структурни елементи на брегозащитни съоръжения, лодкостоянки, яхтени пристанища и други брегови обекти, както и влиянието им върху околната среда. Естествена област на приложение е обучението на студенти и кадри работещи в проектантски организации и водното строителство.

 1. Голяма аеродинамична тръба за моделиране на конвертори на ветрова енергия с общо предназначение и специално ориентирани за използване в урбанизирани райони, а така също други инженерни съоръжения, подложени на ветрови въздействия (кораби и сондажни платформи, мостове, пътни съоръжения, обекти на индустриалната химия, заводски строежи, жилищни квартали, и др.). Работният участък на тръбата ще бъде с елиптична форма с размери около 3х4 м и дозвукови скорости на въздушния поток.

Ще има широко приложение както в обучението и дейността на специалисти по ветрова енергия, на архитекти и проектанти на инженерни съоръжения, така и при подготовката на кадри за военната авиация.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.