Лаборатория за морска генетика

ЛАБОРАТОРИЯ  по МОЛЕКУЛЯРНА ТАКСОНОМИЯ И ЕКОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ОРГАНИЗМИ

Основни дейности на Лабораторията

Прилагане на молекулярно-генетични методи за изследване на популационно-генетичната структура и прецизиране на таксономичната принадлежност на морските хидробионти, пряко свързано с изучаване на биоразнообразието им и рационалното използване на техните запаси.

Молекулярните изследвания включват: екстракция на ДНК, амплификация на определени ДНК фрагменти, използвайки полимеразна верижна реакция (PCR) и секвениране. В лабораторията се прилагат различни ДНК маркери за идентифициране на видове, популации и индивиди, като микросателити, митохондрилана ДНК, ядрена ДНК, рибозомална ДНК, както и  алозимите, като не-PCR-базиран маркерен метод. В лабораторията се прилага и метабаркодинг – молекулярен анализ на екологичната ДНК (клетъчна или извънклетъчна ДНК, оставена от организма в морската средата) за откриване наличието на даден вид или изследване на биологичното разнообразие.

Генетичните анализи и използваните методи варират в зависимост от въпросите, които представляват интерес. Някои от темите, които разглеждаме, като използваме генетични подходи са: изследване на популационно-генетичната структура на промишлените видове риби и определяне на миграционните им пътища  в Черно море; изясняване на таксономичният статус на видове риби (морски и сладководни); идентификация на произхода на потомствата от есестрови, използвани за зарибяване на р. Дунав при програми за рестокинг; видова идентификация на инвазивни видове; анализи на нерибни продукти (миди, рапани и др.); определяне на актуалното състояние и прецизиране на видовия състав на фитопланктона в Черно море; изясняване на таксономичната принадлежност на морфологично неразличими фитопланктонни видове, в това число и потенциално токсични, представени в българската акватория на Черно море; мониторинг на биоразнообразието на фитопланктона в българската акватория.

Планирани дейности:

Дооборудването на лабораторията за молекулярно-генетичен анализ в ИО-БАН  ще даде възможност за разширяване на обхвата на иновативните изследвания, включвайки анализ на видове, за които няма информация относно тяхното генетично разнообразие, както и за получаване на нови данни за популационно-генетичната структура на видове, обект на експлоатация. Наличието на модерни, добре оборудвани лаборатория е необходима предпоставка за провеждането на съвременни молекулярни изследвания и получаването на представителни резултати. Дооборудванито ще даде възможност за бъдещото и акредитиране по международния стандарт ISO – атестат за високото научно ниво на провежданите анализи и гарант за тяхната по-голяма конкурентноспособност и ангажираност.

Очакваните ползватели на получените резултати са МОСВ, ИАОС, МЗХ, ИАРА, Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), FAO както и частни аквакултурни ферми. Целта е от една страна да се популяризират възможностите за фундаментални научни изследвания провеждани от ИО-БАН в областта на биоразнообразието, както и практическото приложение на интегрирания подход при изследване на морското биоразнообразие.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.