Лаборатория по морска медицина

Интензивното развитие на обществото в посока използване на ресурсите на морската среда за индустрия, транспорт, развлечение и т.н. повишава изискванията за професионални компетенции и отговорности на медицинските професионалисти работещи на борда на морско съоръжение или на брега. Общуването с морската среда обуславя специфични и най-разнообразни рискове от увреждания и заболявания.

Медицинският университет в град Варна е единствен между петте медицински университети в България, разположен в морски град и като такъв развива интердисциплинарната по характер Морска медицина. Тя дава възможност на студентите по медицински специалности по-успешно да се справят със специфичните предизвикателства на диагностично – лечебния и експертизен процес, свързан с морската здравна проблематика.

Научната и развойната дейност изискват създаване на специализирана лаборатория с морска медицинска насоченост. В нея с възможностите на съвременната апаратура и методи, ще се изследват проблемите на морската физиология, на хипербарната медицина, спешността при аварии в морска среда и ефективността при подготовката на морски професионалисти. Особен акцент е осигуряване на безопасността при морски злополуки, както на засегнатите, така и на оказващите помощта.

Като бъдещи ползватели на възможностите на лабораторията по морска медицина са всички структури и организации от морската индустрия с служители практикуващи или пребиваващи в морска среда. За първи потребители на лабораторията са организации, като БЧК, Медицински университет, учебни центрове и служби за реагиране при кризи. Данните от изследванията ще са полезни за оптимизиране на подготовката на морски специалисти и особено на тези с повишен професионален риск – водни и морски спасители, членове на доброволни екипи и спортисти по водни спортове.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.