Лаборатория по диагностика на корабни конструкции и оборудване

До този момент съществуващата лабораторна структура към „Високотехнологичен парк – ТУ-Варна“, работеща в областта на диагностиката на машини и конструкции, е натрупала богат научен и експертен опит в своята съвместна работа с фирми и организации развиващи дейност в областта корабостроенето, кораборемонтната дейност и водния транспорт. Съществуващата лаборатория разполага с технологично оборудване и измервателни средства за изпълнението на широк кръг научноизследователски задачи:

  • Статичен и динамичен линеен и нелинеен анализ на конструкции по метода на крайните елементи;
  • Експериментално изследване на статичното и динамичното напрегнато и деформирано състояние на машини и съоръжения, както и на излъчвания шум в околната среда по време на работа;
  • Вибрационен контрол и диагностика на машини и съоръжения;
  • Разработване на технически решения за подобряване на вибрационното състояние на машини и съоръжения, ограничаване на шумово въздействие, осигуряване на надеждна и екологично съобразна експлоатация.

Планираните дейности на лаборатория „Диагностика на корабни конструкции и оборудване“ са свързани със значително обновяване на научната инфраструктура, което да повиши качеството на нейните научни изследвания свързани с диагностиката на конструкции и оборудване на кораби и морски съоръжения и тяхната надеждна и екологично съобразна експлоатация.

Предвижда се надграждането на съществуващата лабораторна структура с най-съвременни диагностични системи и програмно осигуряване за оценка на шума, вибрациите и надеждната експлоатация на корабни конструкции и оборудване. 
Едно от основните направления в планираната дейност на научната инфраструктура е оценка въздействието на вибрациите и шума излъчвани от корабното оборудване върху човека и околната среда.

Очакваните крайни потребители на научната инфраструктура – лаборатория „Диагностика на корабни конструкции и оборудване“ са  предприятия от корабостроителната и кораборемонтна промишленост, компании и конструкторски бюра за проектиране на кораби и морски съоръжения, както и научно-изследователски организации в България и чужбина.

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.