Лаборатория по биология и екология на морето

Лабораторията  по биология и екология на морето провежда анализи, свързани основно с изучаване на биоразнообразието на Черно море на видово, хабитатно и екосистемно равнище, включително функционалните и трофични взаимодействия между организмите. Лабораторията е оборудвана с технически средства и апаратура за провеждане на изследвания, свързани с екологията и биологията на видовете, извършва се първична обработка на хлорофил а, планктонни (фито- и зоопланктон), бентосни (макрофито- и макрозообентос) и ихтиологичните проби, осъществява се видова/таксономична идентификация с помощта на прецизна микроскопска техника (Inverted Microscope Nikon Eclipse Ti, image analysis NIS-Elements; Стерео микроскоп с плавно увеличение NIKON, модел SMZ 170 и др.).

Провеждат се изследвания за определяне на основни биологични параметри – размерно-възрастова структура на популациите, темп на нарастване, полово съзряване, оценка на степента на плодовитост и хранителен спектър. Прилагат се модели за определяне на запаси.

Анализите се извършват във връзка с:

а) изпълнение на националния мониторинг за оценка на екологичното състояние на морските води, съгласно Рамковата директива за водите 2000/ЕС/60 (РДВ);

б) оценка на състоянието на морската околна среда, съгласно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия на ЕС (РДМС), по Дескриптори 1,4,6 – Дънни местообитания, Пелагични местообитания, Морски бозайници, Риби, Хранителни мрежи , Дескриптор 2 (Неместни видове), Дескриптор 3 (Видове риби и черупкови, които са обект на търговски интерес), Дескриптор 4 (Хранителни мрежи), Дескриптор 5 (Еутрофикация);

в) дългогодишните изменения в структурата на съобществата в резултат от разнообразните антропогенни дейности, включително глобалните климатични промени;

г) разработване на индикатори и класификационни системи за биологичните елементи на качество при прилагането на Рамковата директива за водите 2000/ЕС/60;

д) разработване на критерии, индикатори и цели за постигане на добро състояние на морската околна среда по смисъла на РДМС.

Планирани дейности:

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.