Наука

Институт по океанология (ИО-БАН)

ИО – БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с националните приоритети и световните тенденции.
Изследователската, научно-приложната и експертната дейност са насочени към разработването на стратегия за устойчиво развитие и управление на екосистемата на Черно море, в съответствие с регионалното и европейското законодателство, прилагайки екосистемен подход.
Дейността на ИО – БАН обхваща научни изследвания и обучение в приоритетните направления: морска физика, химия, хидрология, климатология, геоморфология, геология, морфодинамика на морското дъно и крайбрежната зона, биологи я и екология на морето, хидродинамик а и литодинамик а на крайбрежната зона и оперативна океанография.

Водещи изследователски направления

 • Изследва физическите процеси в морската среда
 • Изследва динамиката на химическия състав на морските, крайбрежните, прилежащите езерни и постъпващи в морето речни води
 • Изучава биоразнообразието на Черно море на молекулярно, популационно, видово, хабитатно и екосистемно равнище
 • Разработва научните основи за прилагане на екосистемния подход в управлението на човешките дейности
 • Разработва индикатори и класификационни системи за екологична оценка
 • Изучава характеристиките на геоложкия строеж на черноморското крайбрежие, шелф и дълбоководна зона, литологията, стратиграфията, седиментологията на кватернерните седименти
 • Реконструира климатичните промени и колебанията на морското ниво през кватернера с цел прогнозиране на глобалните климатични промени
 • Изследва крайбрежните и подводни археологически обекти
 • Изучава пространственото разпределение и възможностите за утилизация на метановите хидрати
 • Прилага съвременни технически средства и технологии за морски научни изследвания – проектиране, управление и експлоатация на морски инфраструктури за наблюдение на морската околна среда
 • Оперативна океанография
 • Събиране, управление и разпространение на океанографски данни и информация

Морската наука в полза на обществото

 • Мониторинг и оценка на екологичното състояние на морската среда, съгласно европейските директиви
 • Разработване на научните основи за обявяване и управление на морски защитени територии и зони за опазване на биологичното разнообразие в Черно море
 • Разработване на прогностични системи за брегови заплахи (като наводнения и ерозия) и тяхното социално-икономическо въздействие върху бреговата среда
 • Разработване на инструменти за дългосрочно прогнозиране на бреговия риск и тестване на стратегии за превенция
 • Осигуряване на оперативна информация за целите на морската наука и индустрията чрез Национална оперативна морска система за наблюдение (НОМОС)
 • Оценка на рибните запаси, препоръки за устойчиво използване на морските ресурси
 • Картиране и класификация на дънните местообитания
 • Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Оценка на геоложкия риск – земетресения, свлачища, абразия
 • Актуализиране на информацията за геоложкия риск и геофизичните полета
 • Изучаване на морското културно наследство като национално богатство и в полза на туристическата индустрия
 • Мониторинг на потенциално токсичен фитопланктон за ранна диагностика на негативни въздействия върху околната среда и общественото здраве
 • Национален център за океанографски данни (НЦОД) – обработва, съхранява и разпространява океанографски данни до научната общност и други потребители
Център по хидро и аеродинамика към ИМСТЦХА-БАН (ЦХА-БАН)
Научна програма на ЦХА - Варна за периода на доизграждане на МАСРИ 2019 – 2023
1. Разработки20192020202120222023
1. Методи за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на експлоатационните качества на корабите     
– Пропулсивни качества на неконвенционални плавателни съдове при специфични експлоатационни условияххх  
– Анализ и числено симулиране на хидродинамиката на морски обектихх   
– Изследване на хидроакустичния шум от работата на корабния гребен винтх ххx
– Разработка на нов метод за пропулсия на плаващи телаххххx
– Числено и физическо моделиране на маневреното движение на кораба на вълнениеххх  
– Числено и физическо моделиране на динамиката на подводни тела хххx
– Анализ на нови методи и средства за снижаване на съпротивлението при движение на кораба  ххx
2. Съвременни хидродинамични изследвания на морски инженерни съоръжения за повишаване на експлоата-ционната им ефективност в реални външни условия     
– Разработване и валидиране на изчислителни процедури за изследване динамиката на плаващи морски съоръженияхх   
– Теоретични и експериментални изследвания на конвертори за възобновяема морска енергияххххx
– Статистически анализ на поведението на плаващи морски обекти в реални морски условия ххх 
– Моделиране на наводнения в крайбрежни зони и в речни устия в условията на променящ се климатх  хx
– Изследване ефективността на брегозащитни съоръжения от хибриден тип хх x
– Числено и физическо моделиране на крайбрежни инженерни съоръжения  ххx
– Хидродинамика на подводни съоръжения за добив на полезни изкопаеми от морското дъно хххx
– Числено и физическо моделиране на активни и пасивни вълногасящи системиххх  
– Изследване на средства за отглеждане на аквакултури и био-горива хххх
– Разработка на глобална концепция за изграждане на плаващи индустриални обекти и урбанистични структури  ххх
3. Аеродинамични изследвания20192020202120222023
– Разработка на методики за изследване аеродинамиката на индустриални съоръжения хххx
– Приложение на методите на изчислителната аеродинамика за изследване на силите върху пространствени индустриални, пътни и жилищни съоръжения хххx
3. Обучения20192020202120222023
– Лекционни курсове по теория на кораба и океанско инженерство, изнасяни от сътрудници на ЦХА във ВВМУ на български и английски езикххххх
– Лекционни курсове по теория на кораба, изнасяни от сътрудници на ЦХА в ТУ-Варна на български и английски езикххххх
– Краткосрочни (1-2 седмици) и дългосрочни (2-3 месеца) студентски стажове и практики в областта на корабната хидродинамика за български и чуждестранни студентиххххх
– Ръководство на дипломни проекти на студенти от ВВМУ и ТУ-Варнаххххх
– Ръководство на докторски дисертации на докторанти от специалности „теория на кораба“, „механика на флуидите“ и „речно и морско строителство“ххххх
– Създаване и използване на компютърни и физически тренажорни системиххххх
– Разработка на двуезични учебни материали за дистанционно обучениеххххх
5. Публикации и научни конференции20192020202120222023
Научни публикации     
– В чужди списания с импакт-фактор35668
– В български списания44555
– Монографии  1 1
– Учебни пособия12423
Доклади на научни конференции     
– Международни556710
– Национални с м-ународно участие558610