Лаборатория за морски живи ресурси

Лабораторията за морски ресурси към Института по рибни ресурси – Варна функционира в следните основни направления:

– Изследвания върху промишлените видове риби – калкан, трицона, сафрид и хамсия в българската акватория на Черно море, анализ на основните риболовни дейности и на приулова при риболовни дейности, определяне на видово разнообразие, биологични параметри, определяне на запасите по метода на площите, статистически анализи с FISAT II, препоръки за устойчиво използване на запасите и др.

– Изследвания върху черупчестите мекотели – рапани, черни миди, бели миди – анализ на видов състав, количества на единица площ, определяне на запаси по метода на площите, препоръки за устойчиво използване на запасите и др.

– Спомагателни изследвания върху основните компоненти на морската хранителна верига. 

Създаване на нова научна инфраструктура, която до сега не е била налична.