Лаборатория по подводно рязане и заваряване

Проучванията по подводно заваряване и рязане са започнати през 1978 г. Лабораторията разполага с басейн (с размери 5 х 4,5 х 7 м), аудитория, мокро пространство, машини, оборудване и съоръжения за изследователска дейност за:

  1. Научни изследвания за създаване на технологии за подводно рязане и заваряване на металите;
  2. Производство и внедряване на оборудване и технологии, свързани с подводните заваръчни процеси;
  3. Създаване на център за обучение на водолази за работа под вода със специализирана заваръчна техника.

Оттогава има значими постижения в научноизследователската и приложна дейност в плаващите конструкции, хидротехническите съоръжения и българската енергетика. Създадено е сътрудничество с много фирми като: ,,Водолаз-1”- Видин, ,,Хидроремонт”- Варна, КРЗ ,,Одесос”- Варна; ,,Булярд КИ” АД, ,,Язовири и каскади”- София и др.

Планирани дейности:

Планираните дейности, свързани с модернизацията на Лабораторията по подводно рязане и заваряване са насочени към нейното до-оборудване със съвременни технически средства за постигане на основната цел – внедряване на нови подводни технологии за извършване на ремонти на различни съоръжения.

Предвижда се закупуване на специализирана техника и оборудване, за провеждане на експериментална част, преди внедряването на различните техники, технологии и материали за подводно заваряване и рязане.

Крайни потребители на „Лабораторията по подводно рязане и заваряване” ще бъдат:

  • организации и фирми извършващи подводни дейности;
  • корабостроителни и кораборемонтни предприятия;
  • фирми за обучения на водолази;

Лабораторията ще се предоставя на заинтересовани лица и фирми от България и чужбина. 

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.