Морска химическа лаборатория

Морската химическата лаборатория е специализирана в анализ на морски, речни и езерни води, суспензии и седименти. Анализират се физикохимични параметри като рН, соленост, твърдост, алкалност, разтворен кислород, БПК5, сероводород, биогенни елементи, общ органичен въглерод и др. по международно утвърдени в морската химия методи. Помещенията и оборудването в лабораторията са реновирани и адаптирани към съвременните изисквания. Изпълнителският състав е с доказан дългогодишен, професионален опит в областта на морските изследвания. Голяма част от извършените в лабораторията изследвания са получени по време на участие в редица международни проекти.

Към момента в Лаборатория за изпитване „Морска химия“ е въведена система за качество и предстои акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за извършване на анализи за изпълнение на изискванията на Рамкова Директива за Водите (РДВ) и Рамкова Директива за Морска Стратегия (РДМС), като за целта ще се валидират методиките за анализ на физикохимични параметри в морски води, които са широко разпространени сред морските държави.

Планирани дейности:

Във връзка с изпълнението на задълженията на Република България за мониторинг на Черно море и на основание чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите е необходимо лабораторията да се до оборудва с апаратура от най-висок клас, изискване, което се налага поради сложната матрица-морска вода и ниските граници на определяне на приоритетни вещества и специфични замърсители (ПВСЗ). Анализът на голяма част от ПВСЗ в морски води, които са предмет на Директива 2013/39/ЕС и Наредба Н4 за характеризиране на повърхностните води от 14.09.2012г. може да се изпълни след закупуване на три основни апарата:
      ICP-MS (индуктивно свързана плазма – масспектрометрия) със система за пробоподаване на неразредени морски води при анализ на метали (SC-2 Sea FAST SP3),
      GC-MS-HS (хед спейс газова хроматография – масспектрометрия) и
      HPLC – (високо ефективна течна хроматография). Лабораторията разполага със съпътстващо оборудване за пробоподготовка, както и с апаратура покриваща останалата част от списъците за мониторинг по РДВ и РДМС (физикохимичните параметри).
Модернизацията включва и акредитация на лабораторията за извършване на анализи, което е необходимо условие за признаване на резултатите от анализите на държавно и международно ниво. След акредитация, лабораторията ще бъде единствената на Балканския полуостров акредитирана лаборатория за този вид анализи.
Очакваните потребители на анализите на лабораторията са: министерства, общодържавни и местни власти и частни компании от страната и чужбина.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.