Национален център за океанографски данни и информация – НЦОДИ

НЦОДИ е електронна инфраструктура, която служи като местен портал за национален и международен обмен на океанографски данни и информация. Основните цели на НЦОДИ са: Да събира океанографски данни и информация, да ги архивира и съхранява и максимизира тяхното използване; Да се подобри наличието на висококачествени океанографски данни и информация за широка група потребители; Да насърчава обмена на океанографски данни и информация на национално и международно ниво; Да осигурява океанографски услуги за крайните потребители.

НЦОДИ е определен като Национален център за океанографски данни (НЦОД) в контекста на системата на комитета за обмен на океанографски данни и информация МООД/IODE на Междуправителствената океанографска комисия (МОК) към ЮНЕСКО.

Центърът за океанографски данни на Института по океанология – ЦОД-ИО-БАН е създаден на 27 юни 2002 г. като част от секция „Океански технологии” на ИО-БАН. След решение на Националната океанографска комисия от 8 септември 2004 г., ЦОД-ИО-БАН е номиниран за Национален център за океанографски за данни на България. Центърът е официално признат като Национален център за океанографски данни – НЦОД/BGODC и е включен в списъка на световните океанографски центрове за данни на МООД/IODE през 2005 г., като замества центъра на НИМХ, който играе ролята на NODC от 1985 г. През 2019г. НЦОД е преименуван на Национален център за океанографски данни и информация – НЦОДИ/BODIC.

НЦОДИ участва в европейските инфраструктурите за онлайн обмен на океанографски данни SEADATANET и ODINBLACKSEA, предоставя услуги за данни в реално време за Черно море на CMEMS INSTAC и CMEMS BS-MFC. НЦОДИ служи като Национално хранилище за океанографски данни и информация.

Планирани дейности:

Планира се доставка на ново компютърно оборудване и базово програмно осигуряване с подобрени характеристики. Изграждане на системи за кондициониране, безопасност,  архивиране и защита на данните и непрекъсваемо захранване.

Планира се разработване на специализирано програмно осигуряване, с нова база данни и подобрен потребителски интерфейс.

Очакваните потребители на услугите на центъра са: научни институти и университети от страната и чужбина; министерства, държавни и местни органи за управление; малки и средни предприятия; морския бизнес; неправителствени организации от страната и чужбина; международни организации; граждани.

Значително обновяване на съществуваща научна инфраструктура, което качествено повишава нейните функционални характеристики.